Vestel yerli telefon yapımına asıl şimdi başlıyor!

Vestel yerli telefon yapımına asıl şimdi başlıyor! 1

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, akıllı telefon üretiminin 3-4 yıl içinde Vestel’in ana iş kollarından biri olacağını söyleyerek, “En büyük işimiz bile olabilir. 149 ülkeye televizyon ve beyaz eşya satıyoruz, telefon niye satmayalım” olduğunu söyledi.

Ves­tel Şir­ket­ler Gru­bu İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tu­ran Er­do­ğan, Ves­te­l’­in 2014’te top­lam­da yüz­de 20 bü­yü­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, 7,5 mil­yar li­ra­lık top­lam ci­ro­da yurt­dı­şı sa­tış­la­rın 5,5 mil­yar TL ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu­na kar­şı­lık iç pa­zar sa­tış­la­rı­nın 2 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Er­do­ğan, ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na dış pa­zar­da da­ha güç­lü olan Ves­te­l’­i, iç pa­zar­da da hak et­ti­ği ye­re ge­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Akıl­lı­lar ana işi­miz ola­cak

Ga­ze­te­le­rin eko­no­mi mü­dür­le­riy­le bir ara­ya ge­len Tu­ran Er­do­ğan, şir­ket­te­ki son ge­liş­me­le­re da­ir önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Ha­len Av­ru­pa­’da kul­la­nı­lan te­le­viz­yon­la­rın yüz­de 21’nin Ma­ni­sa Ves­tel fab­ri­ka­sın­da üre­til­di­ği bil­gi­si­ni ve­ren Er­do­ğan, Av­ru­pa­’da Sam­sun­g’­dan son­ra ikin­ci üre­ti­ci ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.Ves­te­l’­in kı­sa sü­re ön­ce pi­ya­sa­ya sür­dü­ğü Ve­nüs mar­ka­lı yer­li akıl­lı te­le­fo­na da de­ği­nen Er­do­ğan, yüz­de 56’sı yer­li üre­tim olan te­le­fon­dan şu ana ka­dar 100 bin adet sat­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Er­do­ğa­n’­a gö­re akıl­lı te­le­fon­lar ar­tık di­ji­tal dün­ya­nın ha­bı ola­cak ve Ves­te­l’­in üre­tim ağır­lı­ğı da bu ala­na ka­ya­cak. Tür­ki­ye­’de yıl­da 14 mil­yon adet cep te­le­fo­nu­na kar­şı­lık sa­de­ce 3,5 mil­yon adet TV sa­tıl­dı­ğı bil­gi­si­ni ve­ren Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti:

Dev­let 30 $ des­tek ver­me­li

“A­kıl­lı te­le­fon­lar 3 -4 yıl için­de Ves­te­l’­in ana üre­tim dal­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne ge­le­cek. Biz bu­na çok önem ve­ri­yo­ruz. En bü­yük işi­miz bi­le ola­bi­lir. Ha­len 149 ül­ke­ye be­yaz eş­ya ve TV sa­tı­yo­ruz, ne­den te­le­fon da sat­ma­ya­lım? Tür­ki­ye te­le­fon it­ha­la­tı­na yıl­da 6 mil­yar do­lar pa­ra ödü­yor. Yer­li bir mar­ka bu alan­da po­pü­ler ola­bi­lir. Evet, ya­pa­bi­li­riz.”

Dev­le­tin yer­li akıl­lı te­le­fon üre­ti­ci­le­ri­ne te­le­fon ba­şı­na 30 do­lar des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Tu­ran Er­do­ğan, “Bu des­tek­ten ya­ban­cı üre­ti­ci­ler de Tür­ki­ye­’de üret­mek şar­tıy­la ya­rar­la­na­bi­lir. Bu­nun eko­no­mi ve is­tih­da­ma cid­di kat­kı­sı olur. Teş­vik al­mak ayıp de­ği­l” de­di.

Yer­li üre­ti­me iha­le­ler­de yüz­de 15 avan­taj sağ­la­yan dü­zen­le­me­nin uy­gu­la­ma­ya geç­me­di­ği eleş­ti­ri­si­ni ya­pan Er­do­ğan, “Zo­run­lu­luk ol­ma­dı­ğı için bü­rok­rat uy­gu­la­mı­yor. Tab­let iha­le­sin­de biz fay­da­la­na­ma­dık. Bu zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­me­li­” öne­ri­si­ni ge­tir­di.

Yerlide tasarım önemli

Yerli ceplerdeki yerlilik oranı konusuna da değinen Erdoğan, “Dünyada çipi yapan iki, kamerayı yapan üç firma var. Herkes onlardan alıyor. Burada yerlilik ana kart üretimi ve tasarımın yerli olmasıdır” olduğunu söyledi. Türkiye’nin televizyon üretimine Avrupa’dan 55 yıl sonra başladığını ancak halen Avrupa’da ikinci sırada olduğumuzu hatırlatan Erdoğan, “Akıllı telefon üretimine 5 yıl sonra girdik. Bu alanda geç kalmadık, zaten daha önce olmazdı” ifadesini kullandı.

‘Cep’i unutan eve dönüyor

Tu­ran Er­do­ğan, cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı­na da­ir il­ginç bir araş­tır­ma so­nu­cu­nu da pay­laş­tı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye­’de ev­de cep te­le­fo­nu­nu unu­tan in­san­la­rın yüz­de 80’i ge­ri dö­ner­ken; cüz­da­nı­nı unu­tan­la­rın­sa sa­de­ce yüz­de 20’si ge­ri dö­nü­yor.

Mühendise spormerkezi, operatöre dans kursu

Vestel’in Manisa’da 1 milyon metrekare alanda kurulu dev fabrikasında bin Ar-Ge mühendisi çalışıyor. Yine Manisa’ya taşınan Call Center’da ise 350 kişi istihdam ediliyor. 2014’te Ar-Ge için 170 milyon lira harcadıklarını belirten Erdoğan, fabrikada mühendisle için spor salonu kurduklarını, call center çalışanları için de müzik stüdyosu ve dans kursu açtıklarını söyleyerek. Erdoğan, “Yoksa bu insanları işte tutmak çok zor” olduğunu söyledi.

2 thoughts on “Vestel yerli telefon yapımına asıl şimdi başlıyor!

  1. Yerli teknolojiyi desteklemek lazım, samsung ,apple derken, milli gelir yurt dışına uçup gidiyor.

  2. yerli Venüs telefon için yine yerli bir kılıf markası DeriTen ile sizlerin beğeninize sunuldu. Ücretsiz kargo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Social profiles